Sự Kiện Sắp Tới

  
3/10/2016
9h45-11h30
Sinh hoạt khoa học Bộ môn Kinh tế vi mô tháng 9/2016 - Góp ý xây dựng ngân hàng đề thi Kinh tế vi mô 2
  
3/10/2016
9h45-11h30
Sinh hoạt khoa học Bộ môn Kinh tế vi mô tháng 9/2016 - Góp ý xây dựng ngân hàng đề thi Kinh tế vi mô 2
  

Tin tức

 • Nghiên cứu mới

  Nguyễn Hoàng Oanh, Nguyễn Hồng Ngọc (2016), Ứng dụng phương pháp DEA vào đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ môn trong một trường đại học, Tạp chí KT&PT, số 230, 08/2016, tr. 87-100

  Nguyễn Hoàng Oanh, Nguyễn Hồng Ngọc (2016), Sự dao động của tỷ giá hối đoái và hoạt động kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí KT&PT, số 228, 06/2016, tr. 15-23

  Hồ Đình Bảo (2016), Tác động của tín dụng vi mô chính thức đến phúc lợi hộ gia đình Việt Nam, Tạp chí KT&PT, số 227, 05/2016, tr. 28-35

  Lê Tố Hoa, Phan Duy Thịnh (2016), Sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí KT&PT, số 226, 04/2016, tr. 30-36

  Hồ Đình Bảo, Ngô Bích Ngọc, Dương Thị Thanh Nga (2016), Nông nghiệp, nông thôn trong các giai đoạn phát triển và vấn đề của Việt Nam, Tạp chí KT&PT, số 225, 03/2016, tr. 20-27

  Đỗ Khắc Hưởng, Vũ Kim Dũng (2016), Kênh tín dụng ngân hàng trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ tại Việt Nam: Tiếp cận bằng mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy, Tạp chí KT&PT, số 225, 03/2016, tr. 73-79

 • Liên kết hữu ích