Chuyên ngành Đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế học đạt được các tiêu chí sau: (i) Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, sức khỏe tốt và có trách nhiệm đối với xã hội; (ii) Có kiến thức kinh tế sâu, rộng, cập nhật với tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, đồng bộ và đa ngành, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và khả năng làm việc độc lập; (iii) Được trang bị­ các kỹ năng và công cụ phân tích kinh tế chuyên sâu, hiện đại và có đủ năng lực nghiên cứu, hoạch định, thực thi các chính sách kinh tế và quyết định kinh doanh ở nhiều cấp độ khác nhau.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế học được trang bị: (1) Một hệ thống đồng bộ các lý thuyết, mô hình và phân tích từ cơ bản cho đến chuyên sâu về các vấn đề kinh tế liên quan đến các chính sách vĩ mô của Chính phủ như: tăng trưởng, việc làm, tiền tệ, tài khóa, thương mại, tỷ giá và các quyết định của doanh nghiệp, hành vi của hộ gia đình như: Sản xuất, chi phí, tiêu dùng, định giá, cạnh tranh v.v… (2) Những phân tích cập nhật về tình hình kinh tế – xã hội, các chính sách, các quyết định của Chính phủ và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. (3) Khả năng vận dụng các lý thuyết, mô hình kinh tế được trang bị vào việc phân tích, đánh giá và giải thích các vấn đề, hiện tượng kinh tế thực tiễn thời sự trong nước và quốc tế. (4) Khả năng tham gia phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên phạm vi nền kinh tế, ngành và địa phương. (5) Năng lực phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thị trường, doanh nghiệp để từ đó đưa ra các đề xuất, khuyến nghị về chiến lược phát triển, chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

Công cụ, kỹ năng phân tích định lượng là một điểm mạnh chuyên ngành Kinh tế học. Cử nhân chuyên ngành đựoc trang bị những công cụ, kỹ năng cụ thể: (1) Các mô hình, công cụ chuyên sâu của Kinh tế lượng trong phân tích kinh tế. Sau khi tốt nghiệp các cử nhân có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm Stata, Eviews … hỗ trợ cho công việc. (2) Các kỹ năng thực hiện nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề, khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm để giải quyết hiệu quả công việc.

Về thái độ:

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tôn trọng và chấp hành pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt huyết và luôn có tinh thần hợp tác và trách nhiệm với công việc.

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế học có thể làm việc tại: (1) Các cơ quan, tổ chức tư vấn, hoạch định và thực thi chính sách kinh tế của Đảng, Chính phủ, các Bộ chuyên ngành, các tỉnh, thành phố. (2) Các viện nghiên cứu kinh tế xã hội, các trường đại học khối kinh tế. (3) Các công ty nghiên cứu, tư vấn kinh tế độc lập. (4) Các ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán. (5) Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, các dự án liên quan đến các vấn đề kinh tế – xã hội. (6) Bộ phận kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ và tin học:

Đạt trình độ về ngoại ngữ và tin học theo chuẩn đầu ra của trường Đại học Kinh tế quốc dân.