Đề tài nghiên cứu

Từ khi thành lập đến nay, đội ngũ Khoa Kinh tế học đã có 45 giảng viên, 02 cán bộ quản lý với 03 Bộ môn bao gồm Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Lịch sử kinh tế . Chất lượng của đội ngũ giảng viên không ngừng được tăng lên với 08 Phó Giáo sư, 18 Tiến sĩ và 18 Thạc sĩ . Trong đó có nhiều giảng viên được đào tạo sau đại học tại những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới như Anh, Mỹ, Úc. Đội ngũ giảng viên hiện đang tham gia giảng dạy nhiều môn học cho cả 3 bậc đào tạo, trong đó có chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến.

Về công tác nghiên cứu khoa học, giảng viên Khoa Kinh tế học đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Các đề tài này có đóng góp hữu ích trong lĩnh vực Kinh tế vĩ mô, vi mô. Hỗ trợ xây dựng các chính sách kinh tế của chính phủ trong các giai đoạn phát triển.